O Wydawnictwie | wersja beta

Regulamin webinarów

Regulamin webinarów

REGULAMIN WEBINARÓW organizowanych przez Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.

 

Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem webinarów (dalej: „Webinary”) jest spółka Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców proadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000049817, REGON 010189410, NIP 5270206984 (dalej: „Organizator”).
 2. Webinary odbywać się będą za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Programy webinarów zostaną udostępnione przez Organizatora w komunikacji do zapisanych uczestników. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w programie.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać do Organizatora, korzystając z  formularza online umieszczonego na platformie ClickMeeting.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Webinarze bez podania przyczyny.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w  Webinarze i  obowiązują wszystkich Uczestników.

 

Zasady uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Webinarze jest: zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub drogą mailową: handel@we.pl oraz uiszczenie opłaty za udział w Webinarze, zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.
 1. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Webinarze nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych i utrudnia lub uniemożliwia udział innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Webinarze bez zwrotu opłaty za udział w Webinarze.

 

Rezygnacja

 1. Pisemną rezygnację z udziału w Webinarze należy zgłaszać drogą e-mailową na adres: handel@we.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:
  1. do 21 dni przed terminem Webinaru - 100% zwrot opłaty, 
  2. 20-7 dni przed terminem Webinaru - 50% zwrot opłaty,
  3. mniej niż 7 dni - bez możliwości zwrotu.

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez Wydawnictwo Edukacyjne. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy  ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora  obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a  w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego).

 

 1. Uczestnik Webinaru ma prawo do:
 1. żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

 

Warunki techniczne

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Webinaru należy dysponować urządzeniem mającym dostęp do internetu oraz wyposażonym w przeglądarkę internetową.
 1. Korzystanie z Webinaru może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Flash oraz akceptacji cookies.

 

Odpowiedzialność

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Webinaru nieleżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich.

 

Ochrona własności intelektualnej

Organizator posiada prawa autorskie majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie Webinaru. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Webinar nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, „siły wyższej” (powódź, huragan, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z  uczestnictwem w Webinarze, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Webinaru. 
 2. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 4. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Webinarze.
 5. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z  funkcjonowaniem Webinaru. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: handel@we.pl.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2020 r.

 

do góry
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl