O Wydawnictwie | wersja beta
Regulamin — Konferencje

REGULAMIN Ogólnopolskiej Konferencji
"W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu u dzieci"
30.09.2022 r. Kraków


Postanowienia ogólne

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji „W krainie dźwięków. Percepcja słuchowa i zaburzenia słuchu u dzieci”, która odbędzie się 30.09.2022 roku (dalej: „Konferencja”), jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków (dalej: „Organizator”).

 1. Konferencja odbywa się w terminie i w miejscu wskazanym przez Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji.
 3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

 1. Warunki uczestnictwa w Konferencji:
  • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub drogą mailową: kontakt@we.pl, 
  • uiszczenie opłaty za udział w Konferencji zgodnej z cennikiem ustalonym przez Organizatora.
 2. Koszt przyjazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 3. W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, warsztatów i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innych uczestników albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

 1. Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres kontakt@we.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa:
  • powyżej 45 dni przed terminem Konferencji - 100% zwrotu opłaty za udział w Konferencji,
  • 45-21 dni przed terminem Konferencji - 50% zwrotu opłaty za udział w Konferencji,
  • poniżej 21 dni - bez możliwości zwrotu opłaty.

Przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez Wydawnictwo Edukacyjne.
Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego).

Uczestnik Konferencji ma prawo do:

 1. żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 3. przenoszenia danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku odwołania Konferencji w planowanym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. obostrzenia pandemiczne, powódź, trzęsienie ziemi lub inne klęski żywiołowe) Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub ustali nowy termin (w tym wypadku nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu opłaty za uczestnictwo w Konferencji).
 2. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników jest zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielkotyrnowskiej 35, 31-326 Kraków. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestniczenia w Konferencji. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 5.12.2019 r.
do góry
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl