O Wydawnictwie | wersja beta
Dla Autorów

Wydawnictwo Edukacyjne zaprasza do współpracy!

Nasze Wydawnictwo może się pochwalić ponad 25-letnim doświadczeniem, które jest gwarantem wysokiej jakości edytorskiej publikacji oraz sprawnego przebiegu procedury wydawniczej. Nad każdą publikacją pochyla się grono doświadczonych pracowników, którzy czuwają m.in. nad przestrzeganiem etyki wydawniczej, wysokim poziomem merytoryczno-edytorskim tekstów i wizualnymi aspektami publikacji.

Wszystkie osoby zainteresowane publikacją swoich prac we współpracy z Wydawnictwem Edukacyjnym zachęcamy do zapoznania się z profilem naszego Wydawnictwa oraz przyjętą normą wydawniczą.

Nasze Wydawnictwo przyjmuje do wydania następujące publikacje:

 • pomoce logopedyczne, poradniki dla nauczycieli i terapeutów
 • podręczniki dla dzieci, uczniów oraz studentów, zestawy ćwiczeń, zbiory zadań
 • teksty naukowe i popularnonaukowe

 

Wydawnictwo Edukacyjne w pełni przestrzega zasad etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

W trosce o najwyższą jakość publikacji Wydawnictwo Edukacyjne ustaliło następujące zasady etyki wydawniczej oraz procedurę recenzyjną:

Autor

 1. Autor zobowiązany jest do przestrzegania wymogów technicznych oraz formalnych obowiązujących w Wydawnictwie Edukacyjnym
 2. Zgłaszane przez Autorów publikacje powinny być wcześniej niepublikowane, oryginalne i nie naruszać praw autorskich. Autor zobowiązuje się także do pozyskania praw autorskich do umieszczonych w publikacji grafik, tabel czy wykresów.
 3. Wykorzystanie pracy innego autora należy zaznaczyć poprzez poprawne przytoczenie słów oraz podanie źródła cytatu w przypisie i bibliografii.
 4. Autorzy, w przypadku współautorstwa, powinni określić własny wkład autorski w przesłaną publikację.
 5. Obowiązkowe jest złożenie przez Autora:
 1. Autorowi przysługuje prawo do uzyskania informacji o przebiegu procesu recenzyjnego. Po otrzymaniu recenzji autor ma obowiązek dokonać sugerowanych poprawek oraz zmian. Niewywiązanie się z tego zadania grozi odrzuceniem tekstu przez Redakcję. W przypadku wykrycia istotnych błędów Autora w opublikowanym tekście Autor zobowiązany jest do nadesłania stosownego sprostowania.
 2. Autor ma prawo do wykonania korekty autorskiej.
 3. Wszelkie zmiany w treści publikacji podczas procesu wydawniczego muszą zostać zaakceptowane przez Autora.

 

Publikacja

 1. Nadesłana propozycja wydawnicza musi być tekstem wcześniej niedrukowalnym oraz nieprzedłożonym do wydania w innym wydawnictwie.
 2. Publikacja powinna przestrzegać wymogów edytorskich Wydawnictwa Edukacyjnego
 3. Przyjmowane są tylko teksty w języku polskim (nie dotyczy podręczników do nauki języków obcych).
 4. W wiadomości ze zgłoszeniem należy przesłać maszynopis sporządzony w programie Microsoft Word (format *.rtf , *.doc, *.docx).

 

Redakcja

 1. Zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) redakcja zobowiązuje się do utrzymania standardów naukowych i etycznych w zakresie funkcjonowania wydawnictwa oraz prowadzenia niezależnej i bezstronnej polityki wydawniczej.
 2. Przyjęcie i weryfikacja tekstu odbywają się bez względu na płeć, obywatelstwo, niepełnosprawność, rasę czy religię autorów. O przyjęciu tekstu decyduje jego wartość merytoryczna oraz jego zgodność z profilem Wydawnictwa.
 3. Redakcja specjalizuje się wyłącznie w pracy nad tekstami w języku polskim (nie dotyczy podręczników do nauki języków obcych).
 4. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru niezależnych recenzentów, kierując się zgodnością zakresu tematycznego pracy z obszarem zainteresowań opiniodawcy.
 5. Redakcja ma prawo do ingerencji w tekst w celu dokonania niezbędnych poprawek o charakterze językowym oraz dostosowania publikacji do wymogów formalnych przyjętych w wydawnictwie. Autor zostanie poinformowany o wszelkich poprawkach oraz zmianach.
 6. Przeciwdziałając uchybieniom w zakresie etyki publikacyjnej, Redakcja zastrzega sobie prawo do przechowywania tekstów, w których stwierdzono plagiat, ghost authorship lub guest authorship. Teksty te zostaną przekazane odpowiednim podmiotom.
 7. Redakcję obowiązuje zasada poufności. Tym samym Wydawnictwo Edukacyjne nie ma prawa ujawniać informacji na temat zgłaszanych prac osobom nieupoważnionym. W przypadku negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia, redakcja nie może wykorzystać tekstów bez pisemnej zgody Autora.

 

Procedura recenzyjna

 1. Do oceny publikacji powołuje się kilku niezależnych recenzentów spośród obszernego spisu osób współpracujących z wydawnictwem (są to m.in. pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Śląskiego). Spis ten jest jawny.
 2. Przydzieleni recenzenci pozostają anonimowi dla autorów, zaś dane autorów nie są ujawniane recenzentom (double-blind review).
 3. Redakcja dobiera recenzentów kierując się zgodnością zakresu tematycznego pracy z obszarem zainteresowań opiniodawcy.
 4. Recenzent ma prawo zrezygnować z pracy nad tekstem w przypadku stwierdzenia niewystarczającej wiedzy lub zauważenia konfliktu interesów, tj.:
 • relacji osobistych z Autorem (związki prawne, pokrewieństwo)
 • współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat
 • relacji podległości zawodowej
 1. Recenzja musi mieć formę pisemną i zawierać obiektywną oraz merytorycznie uargumentowaną decyzję co do przyjęcia książki do publikacji bez poprawek, przyjęcia książki warunkowo (konieczne zmiany) bądź jej odrzucenia. Opinia ta jest niepodważalna i ostateczna. W przypadku niezgodnych konkluzji różnych recenzentów decyzję podejmuje Redakcja.
 2. Autor ma obowiązek zastosować się do zgłoszonych w recenzji uwag – musi dokonać zmian lub zrezygnować z wydania publikacji. W przypadku licznych zmian publikacja może być poddana kolejnej recenzji.

 

Pierwszym etapem współpracy jest nadesłanie zgłoszenia, w którym znajdzie się:

 • tytuł publikacji
 • autor publikacji
 • krótki opis publikacji (charakter, tematyka, przeznaczenie, adresat/target)
 • gotowy maszynopis propozycji wydawniczej
 • oświadczenie o zapoznaniu się z normą wydawniczą Wydawnictwa Edukacyjnego
 • oświadczenie o oryginalności i wyłącznym autorstwie przesłanego tekstu oraz zapewnienie o braku dotychczasowej publikacji pracy
 • klauzula RODO

 

Przesłana publikacja zostanie poddana procedurze recenzyjnej. Warunkiem do przyjęcia publikacji do wydania jest pozytywna opinia recenzenta.

Właściwy proces wydawniczy zaczyna się po podpisaniu umowy wydawniczej pomiędzy Autorem a Wydawnictwem.

W skład prac wydawniczych wchodzą: opracowanie redakcyjne, skład, łamanie, korekta językowa, korekta autorska, korekta techniczna, prace graficzne – w tym projekt okładki, druk.

Wydawnictwo Edukacyjne zachęca i zaprasza do nadsyłania tekstów oraz zapytań kalkulacyjnych na adres:

i.dudzinska@we.pl

redakcja@we.pl

lub

WYDAWNICTWO EDUKACYJNE sp. z o.o.
ul. Wielkotyrnowska 35
31-326 Krakow
Tel. +48 12 626 08 18
+48 537 787 249

Wszelkie pytania do redakcji prosimy kierować drogą mailową lub listowną na podane powyżej adresy.

do góry
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl