Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Statut NIKN WE

STATUT

NIEPUBLICZNEGO INSTYTUTU KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI

WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO sp. z o.o.

W KRAKOWIE

Postanowienia ogólne

§1

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. zwany dalej „Instytutem", jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. z 2003 r. Nr 84, poz. 779) oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Instytut prowadzony jest przez Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Wielkotyrnowska 35, 31-326 Kraków, (organ prowadzący w rozumieniu §2 Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 r.).
 2. Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. odpowiada za działalność Instytutu, zapewnia jego utrzymanie, odpowiednie warunki lokalowe, kadrowe i organizacyjne niezbędne do realizacji zadań statutowych Instytutu.
 3. Nadzór pedagogiczny nad Instytutem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
 4. Instytut obejmuje zasięgiem swojego działania terytorium Polski.

Cele i zadania Instytutu

§3

Celem Instytutu jest:

 1. doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych a także pracowników samorządów terytorialnych zarządzających oświatą,
 2. podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy nauczycieli,
 3. wykonywanie analiz i ocen aktualnego stanu systemu edukacji w tym kształcenie nauczycieli oraz inicjowanie i projektowanie nowych kierunków i nowych metod funkcjonowania procesów edukacyjnych.

§4

 1. Do zadań Instytutu należy:
  1. prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń,
  2. prowadzenie kursów dla kandydatów na wychowawców, kierowników,
  3. tworzenie i realizowanie programów wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży,
  4. tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami,
  5. wspieranie zmian programowych w oświacie,
  6. szkolenie kadry kierowniczej szkół, pracowników administracji samorządowej zarządzających oświatą,
  7. promowanie w środowiskach edukacyjnych i wśród władz samorządowych nowych modeli edukacyjnych podręczników i narzędzi podnoszących jakość kształcenia.
 2. Instytut uprawniony jest do wydawania świadectw i certyfikatów dla uczestników kursów kwalifikacyjnych według wzoru określonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 września 2000 r. w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli. (Dz. U. z 2000 Nr 85 poz. 956) a także zaświadczeń dla uczestników innych form doskonalenia, których wzór określi Dyrektor Instytutu.
 3. Rejestr wydawanych świadectw, certyfikatów i zaświadczeń prowadzi Dyrektor Instytutu.

Organizacja i Finansowanie Instytutu

§5

 1. Instytut jest częścią Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. (organu prowadzącego).
 2. Działalnością Instytutu kieruje Dyrektor Instytutu działający w imieniu i na rzecz Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o. będący pełnomocnikiem Zarządu Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o.
 3. Zakres pełnomocnictwa w tym zakres zadań i obowiązków Dyrektora Instytutu ustalany jest przez Zarząd Spółki Wydawnictwa Edukacyjnego Sp. z o.o.
 4. Finansowanie Instytutu prowadzi Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.

Przepisy końcowe

§6

 1. Instytut może być zlikwidowany przez Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o.
 2. Statut przedkładany jest Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.