Wydawnictwo Edukacyjne

Koszyk

[ ... ] Pozycji
Zamów
plniem

Do uczestników szkoleń NIKN WE

Edukacja nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych

 

Szanowni Państwo!

Nie budzi wątpliwości fakt, że w zawodach wymagających ciągłego i intensywnego kontaktu z ludźmi należy systematycznie poszerzać wiedzę i umiejętności. Zawód nauczyciela, wychowawcy czy pedagoga szkolnego z pewnością sytuuje się bardzo wysoko w tej hierarchii „zawodów zaangażowanych społecznie”, zwłaszcza że praca ta dotyczy kontaktu z młodymi ludźmi: dziećmi i młodzieżą, którzy sami się rozwijają, usamodzielniają i wchodzą stopniowo w dorosłe życie. Dynamiczne zmiany cywilizacyjne także wymuszają na pracownikach oświaty ciągły rozwój swojego warsztatu – i to we wszystkich możliwych aspektach – dydaktycznym, logopedycznym, psychologicznym czy psychopedagogicznym. Koresponduje to zresztą z modną, ale też współcześnie niezwykle aktualną ideą kształcenia ustawicznego.

Proces doskonalenia zawodowego w wymienionych wyżej obszarach dokonuje się najpełniej w formie szkoleń, warsztatów i treningów poświęconych wybranemu zagadnieniu. Coraz częściej organizowane są także konferencje szkoleniowe o określonym profilu tematycznym przygotowywane m.in. przez niepubliczne jednostki zajmujące się kształceniem nauczycieli i podnoszeniem kwalifikacji pracowników oświaty.

Niepubliczny Instytut Kształcenia Nauczycieli Wydawnictwa Edukacyjnego w Krakowie od wielu lat wpisuje się w działania edukacyjne, głównie adresowane do nauczycieli (wszelkich szczebli edukacji łącznie z wychowaniem przedszkolnym), logopedów, a ostatnio również wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych. Ich celem jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie wiedzy polonistycznej i dydaktyk przedmiotowych, logopedii i wczesnej interwencji terapeutycznej oraz właśnie pedagogiki i psychologii szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej. W tym duchu – krzewienia najwyższych wartości humanistycznych – tworzone są również podręczniki, pomoce naukowe, scenariusze lekcji oraz przeprowadzane działania szkoleniowe adresowane do środowiska nauczycielskiego, pracowników oświaty i wychowania, a także terapeutów i psychologów.

W kontekście edukacji psychologicznej nasza Instytucja proponuje szkolenia w obszarze:

  • logopedii i wczesnej nauki czytania,
  • wczesnej interwencji terapeutycznej,
  • afazji i metod terapii osób dotkniętych afazją,
  • psychologii szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  • uzależnień medialnych (telewizja, Internet, gry sieciowe, e-hazard),
  • komunikacji z dzieckiem i uczniem,
  • konfliktów i strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • depresji u dzieci i młodzieży oraz samobójstw w wieku dorastania,
  • określania stylu uczenia się i preferencji zawodowych uczniów.

Proponowana oferta szkoleń będzie systematycznie poszerzana zgodnie z Państwa zainteresowaniami oraz propozycjami zgłaszanymi przez uczestników wcześniejszych warsztatów organizowanych przez naszą placówkę. Uczestnicy warsztatów otrzymują każdorazowo certyfikat ukończenia szkolenia.

Mam nadzieję na spotkanie z Państwem w Nowym Roku!

                             prof. zw. dr hab. Bolesław Faron
                             Dyrektor
                             Niepublicznego Instytutu Kształcenia Nauczycieli WE w Krakowie